VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Van Intergard Import Export B.V., gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Almelo op 30 augustus 1999 onder nummer: 43/1999

1. Toepasselijkheid

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, verkoop en levering van goederen aan, alsmede andere transacties met onze kopers, waaronder ook wordt verstaan inkoopcombinaties van kopers en franchiseorganisaties. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Een ieder die bij ons goederen bestelt zal gelden als koper, ook indien op verzoek van koper de faktuur van de betreffende levering op naam van een ander wordt gesteld en/of aan deze ander wordt gestuurd en/of de factuur door deze ander wordt betaald.
1.2 (Inkoop-) voorwaarden, welke afwijken van onze verkoopvoorwaarden gelden slechts, nadat en voor zover wij deze afwijking schriftelijk hebben aanvaard.

2. Offertes

2.1 Alle prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend. Wij achten ons eerst gebonden bij schriftelijke bevestiging van de order, waaronder tevens wordt begrepen bevestiging middels datatransmissie, of op het moment van uitvoering daarvan.
2.2 Elke offerte is gebaseerd op de prijzen als vermeld in onze catalogus of prijslijst, deze prijzen kunnen tussentijds veranderen; de catalogusprijzen zijn derhalve richtprijzen en geen vastgestelde verkoopprijzen.
2.3 Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld tengevolge van de verhoging van fabrieksprijzen, dan behouden wij ons het recht voor het prijsverschil aan koper door te berekenen.
2.4 Overzichten van de door ons te verlenen kortingen worden op verzoek aan koper verstrekt.

3. Levering

3.1 Goederen worden geleverd per vrachtwagen of DPD pakketdienst, levertijd 7 dagen. Door ons opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen en leveringsdata zijn de door ons verwachte termijnen en data. Hoewel steeds getracht zal worden de opgegeven levertijd te handhaven, kan hiervoor door ons geen garantie worden gegeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens onze kopers tot vergoeding van de eventueel daardoor ontstane schade verplicht. Tevens geeft overschrijding van de aangegeven levertermijn koper niet het recht de koop ongedaan te maken.
3.3 Het risico van de te leveren goederen gaat over op de koper op het moment dat wij de goederen overdragen aan de expediteur en de goederen daadwerkelijk onze panden verlaten.
3.4 Bij ontvangst van de zending dient terstond gecontroleerd te worden op eventuele transportschade. In geval van schade dient dit omgaand bij de expediteur gemeld te worden.
3.5 Wij zijn bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te vorderen.
3.6 Indien in onze catalogus of in andere door ons verstrekte informatie bepaalde verpakkingseenheden dwingend staan voorgeschreven, hebben wij het recht om, indien bij bestellingen van deze eenheid wordt afgeweken, af te ronden tot de verpakkingseenheid.
3.7 Bezorging van de goederen zal geschieden middels door ons te kiezen vervoer.
3.8 Wij zijn gerechtigd de extra kosten verbonden aan het opvolgen van speciale instructies van koper (bijvoorbeeld verzending per expresse of per bijzonder transport) aan koper in rekening te brengen.
3.9 Wij zijn steeds gerechtigd de goederen onder rembours te verzenden.

4. Betalingen

4.1 Al onze facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
4.2 Wij hebben het recht om van de koper zekerheid te verlangen voor de betalingen van te plaatsen of reeds geplaatste order(s).
4.4 Verrekening of beroep op enig opschortingsrecht is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.5 Ontvangen betalingen worden eerst verrekend met nog verschuldigde kosten en rente en vervolgens met de oudst openstaande post(en).
4.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd het te betalen bedrag te verhogen met 1% rente per maand of gedeelte van een maand.
4.7 Indien koper na sommatie met betalen in gebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met
incasso-, gerechts-, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, dit alles bedragende tenminste 15%
van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 te verhogen met BTW.
4.8 Bij betalingsachterstand van de koper hebben wij de bevoegdheid de eventuele lopende order(s) te annuleren of de levering ervan op te schorten.
4.9 Al onze vorderingen worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van koper wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt, liquideert en voorts zodra koper op enige wijze de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest en overigens ons verhaal van onze vordering redelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen en/of koper zich niet houdt aan de bepalingen bij of krachtens deze voorwaarden gesteld.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De verkochte goederen blijven ons eigendom tot aan het moment dat alle vorderingen, die wij op koper hebben, volledig zijn voldaan. Koper houdt de ontvangen goederen gedurende die tijd voor ons en is alsdan gehouden deze niet te vervreemden, met dien verstande dat het hem is toegestaan binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de goederen te verwerken of aan zijn afnemers te verkopen.
5.2 Het is de koper niet toegestaan zodanige goederen te bezwaren of tot zekerheid in eigendom over te dragen aan derden of daarop een (bezitloos) pandrecht of een andere vorm van zekerheid te doen vestigen.
5.3 Wij hebben het recht te allen tijde goederen die ons eigendom zijn gebleven bij koper of waar deze zich bevinden terug te nemen. Koper is verplicht terugname van goederen door ons mogelijk te maken en ons daartoe vrij toegang te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van koper gedurende de normale kantooruren.

6. Garantie

6.1 Op de door ons geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.
6.2 Elk recht op garantie vervalt, wanneer de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd of het geleverde product niet volgens zijn bestemming wordt gebruikt of er in strijd is gehandeld met de door ons of onze leveranciers schriftelijk of mondeling gegeven instructies.
6.3 Normale slijtage of ondeskundige behandeling geven geen recht op garantie.

7. Reclames

7.1 Reclames dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons te worden kenbaar gemaakt.
7.2 Goederen afgehaald bij onze magazijn(en) dienen door koper bij in ontvangstname te worden geïnspecteerd op uiterlijk waarneem-bare gebreken, manco’s en dergelijke.
7.3 Reclames schorten betalingsverplichtingen van koper niet op.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk - behoudens beroep op garantie – jegens koper en/of derden voor gebreken aan geleverde goederen.
8.2 Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook, bij koper en/of derden ontstaan door de verkochte goederen.
8.3 Ingeval wij met koper zijn overeengekomen dat bij de door ons geleverde goederen ten behoeve van koper etiketten worden geleverd voorzien van naam, codes en/of prijzen, zij wij nimmer aansprakelijk voor eventuele door ons bij deze activiteiten gemaakte fouten hoe ook genaamd.
8.4 Deze uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid wordt door ons hierbij mede bedongen ten behoeve van onze werknemers c.q. derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken.

9. EDI

Tenzij middels een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst anders overeengekomen, gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor EDI-berichten verkeer:
9.1 Het eventueel gebruik van EDI bij bestellingen is geheel voor risico van koper.
9.2 Koper kan aan de door hem verzonden EDI bestellingen geen rechten ontlenen, dan na uitdrukkelijke aanvaarding van de betreffende bestelling door ons (al dan niet middels EDI), zulks onverlet latende de rechtsgeldigheid en onherroepelijkheid van de bestelling zoals deze door ons is ontvangen.
9.3 Facturen die door ons middels EDI worden verzonden, zijn even rechtsgeldig als onze op papier verzonden facturen.

10.Overmacht

10.1 Overmacht ​betekent in ieder geval bij vertraging bij of niet-nakoming door onze leveranciers, onmogelijkheid om te leveren als gevolg van overheidsbevel of regulering, onmogelijkheid om te leveren als gevolg van schuld of opzet van personen die bij ons betrokken zijn of mensen van wie van wie wij gebruik maken, oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, al dan niet direct Nederland betrokken, oproer, werkstaking, uitsluiting van arbeiders, brand of andere vernieling in fabriek of magazijn, transportmoeilijkheden, gehele of gedeeltelijke staking van transport en schade aan de machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of het bedrijf van onze leveranciers.
10.2 In geval van overmacht ook wanneer de omstandigheid die de overmacht veroorzaakte al bij het sluiten van de overeenkomst te verwachten was, waardoor wij tijdelijk niet in staat zijn de overeenkomst na te komen. Intergard Import Export B.V. is gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de verhindering, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij gehouden zijn tot schadevergoeding of dat wij jegens de wederpartij een boete krijgen. De wederpartij is in dat geval niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
10.3 Indien de overmacht 6 maanden duurt of indien vaststaat dat de overmacht langer dan 6 maanden zal duren, kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder rekening te houden met een willekeurige opzegtermijn.
10.4 Indien wij bij het begin van de overmacht gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de verrichte werkzaamheden of geleverde zaken separaat en tussentijds te factureren en dient de koper deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

11. Retourzendingen

11.1 Bij juiste order uitvoering kunnen de goederen niet worden teruggenomen.
11.2 Een retourmelding dient binnen 8 werkdagen plaats te vinden onder vermelding van factuur- en/of pakbonnummer, waarna een registratienummer wordt verstrekt.
11.3 Retourzendingen zonder registratienummer worden door ons niet in behandeling genomen. Bovendien worden ongefrankeerde retourzendingen geweigerd.
11.4 Indien er sprake is van een fout onzerzijds, dan zorgen wij na ontvangst van het reklameformulier en na toekenning van een registratienummer voor het retour halen van de goederen en is een behandelingsbijdrage niet van toepassing.
11.5 In alle andere gevallen dient de koper na toestemming voor het retourzenden onder vermelding van het registratienummer de zending franco via onze expediteur of via onze vertegenwoordiger te versturen en wordt er 20% administratiekosten met een minimum van Hfl 10,00 berekend.
11.6 Slechts retourgoederen in ongeschonden staat en fabrieksverpakking, niet voorzien van eigen stickers en/of gegevens, zoals reklame, firmanaam, prijzen en andere aantekeningen, kunnen voor creditering in aanmerking komen.
11.7 Het bedrag van een retourzending mag eerst in mindering worden gebracht na ontvangst van de betreffende creditnota.
11.8 Geleverde monsters en/of modellen worden altijd berekend. Zij worden gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen 30 dagen na leverdatum.
11.9 Via onze Vertegenwoordiger retour gegeven goederen worden eerst na aflevering op ons kantoor in behandeling genomen.

12. Ontbinding

12.1 Indien koper tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons, behouden wij ons het recht voor de lopende overeenkomsten te ontbinden zonder tussenkomst van de rechter.

13. Geschillen

13.1 In alle rechterlijke geschillen welke tussen Intergard B.V. en de koper(s) eventueel aanhangig worden gemaakt, is slechts de Arrondissementsrechtbank te Almelo c.q. het Kantongerecht te Almelo bevoegd recht te spreken, ondanks eventueel andersluidende bepalingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
13.2 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlands Recht toepasselijk.